IsraMar

IsraMar

תחזית גלים ורוח מאתר המכון לחקר ימי.

mse

MSW

MagicSeaWeed - תחזית גלים.

UOA

UOA

תחזית גלים ורוחות מאתר המכון לחקר ימי.

WindGuru

WindGuru

תחזית רוחות, טמ'פ ומישקעים ממוקד לחיפה

SurfLine

תחזית גלים ורוחות מאתר הגלישה מספר 1 סרףליין.

IsraMar

מרכז מידע ימי לאומי

תחזית גאות ושפל מאתר המכון לחקר ימי..